UniDynamiczna Alokacja Aktywów

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz aktywnej alokacji

Ryzyko portfela

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


 

Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. wpłata
osoby prawne - pierwsza wpłata: 1 000 PLN, kolejne: 100 PLN
osoby fizyczne - pierwsza wpłata: równowartość 40 000 euro, kolejne: 100 PLN
Polityka inwestycyjna UniDynamiczna Alokacja Aktywów to subfundusz wykorzystujący strategię aktywnej alokacji, który lokuje aktywa na wielu rynkach w różne klasy aktywów, których proporcje uzależnia od bieżącej sytuacji na rynkach. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Subfundusz inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • poszukują alternatywy dla klasycznych klas aktywów, a jednocześnie chcą wykorzystać potencjał wzrostu światowych rynków
  • są zainteresowani inwestycją o wysokim potencjale wzrostu wykorzystującą alokację aktywów
  • chcą silnie zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny pod względem geograficznym
  • mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat)
Benchmark Brak
Zarządzający Radosław Piotrowski
Data dostosowania struktury portfela 1 lipca 2015 r.
Maks. opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. oplata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego

07 1880 0009 0000 0013 0101 2000

Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniDynamiczna Alokacja Aktywów
13.01.2017
(236.02 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniDynamiczna Alokacja Aktywów
02.12.2016
(38.58 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniDynamiczna Alokacja Aktywów
02.12.2016
(93.33 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
01.01.2017
(4.88 MB)
pdf  Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniDynamiczna Alokacja Aktywów SFIO 30.06.2016
31.08.2016
(723.22 KB)