UniEURIBOR (EUR)

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz instrumentów pieniężnych w euro
Zysk w unii z płynnością

Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny Min. 3 miesiące
Min. wpłata dla osób prawnych - pierwsza wpłata: 10 000 EUR, kolejne: 10 000 EUR
dla osób fizycznych - pierwsza wpłata: 40 000 EUR, kolejne: 1 000 EUR
Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe, emitowane głównie przez przedsiębiorstwa  znajdujące się w Polsce oraz krajach CEE. Czas pozostający do wykupu tych instrumentów nie przekracza roku lub wysokość oprocentowania jest ustalona dla okresu krótszego niż rok. Bazową walutą inwestycyjną jest euro.
Profil inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:
  • chcą lokować nadwyżki finansowe w EURO w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
  • są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji.
Benchmark 1-miesięczny EURIBOR
Zarządzający Andrzej Czarnecki
Data dostosowania struktury portfela 8 lipca 2009 r.
Maks. opłata manipulacyjna 0%
Maks. opłata za zarządzanie 1% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniEURIBOR
13.06.2017
(169.31 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniEURIBOR
12.05.2017
(53.34 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniEURIBOR
13.07.2017
(123.50 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniEURIBOR 31.12.2016
18.04.2017
(887.83 KB)