UniGotówkowy Aktywa Polskie

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny Min. 3 miesięce
Min. wpłata 100 zł
Zarządzający Marek Warmuz
Data rozpoczęcia działalności 12.04.2017
Benchmark Brak
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż  rok. Udział tych Instrumentów oraz dłużnych papierów wartościowych w wartości Aktywów Subfunduszu wynosi min 70%. W ramach tych lokat Subfundusz będzie inwestował głównie w instrumenty dłużne wyemitowane przez Skarb Państwa, bądź podmiot, w którym bezpośrednio, bądź pośrednio Skarb Państwa posiada udziały lub akcje,mlub który w inny sposób jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Skarb Państwa. 

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3–miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.
 

 Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • chcą korzystaać z agresywnych strategii akcyjnych,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
  • nie są zainteresowani inwestycją o niskich wahaniach.
Data dostosowania struktury portfela 30 czerwca 2017
Maks. opłata manipulacyjna 0%
Maks. opłata za zarządzanie
1%
Opłata zmienna za zarządzanie 30% nadwyżki stopy zwrotu ponad 0%
Numer rachunku bankowego PL02188000090000001301112000

Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniGotówkowy Aktywa Polskie
11.07.2017
(39.46 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniGotówkowy Aktywa Polskie
05.05.2017
(122.45 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)