UniKorona Akcje

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz akcjiRyzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku
lokat subfunduszu w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach subfunduszu nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, subfundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji. Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o  charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.
Profil inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
  • chcą uczestniczyć w zyskach rozwijającego się polskiego rynku,
  • chcą korzystać ze wzrostu cen polskich aktywów, wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark 90% WIG, 10%  stawka WIBID dla depozytów 1 rocznych.
Zarządzający Ryszard Rusak
Data dostosowania struktury portfela 1 marca 1997 r.
Maks. opłata manipulacyna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniKorona Akcje
13.06.2017
(269.97 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniKorona Akcje
12.05.2017
(49.51 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
13.07.2017
(4.89 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniKorona Akcje 31.12.2016
18.04.2017
(928.57 KB)