UniKorona Obligacje

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz obligacjiRyzyko portfela


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Min. wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery  wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości aktywów.
Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz
rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
  • chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
  • chcą osiągać korzyści z konwergencji stóp procentowych związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
  • potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 2–letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
  • mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 1 rok.
Benchmark Bloomberg BPOL15
Zarządzający Dariusz Lasek
Data dostosowania struktury portfela 1 listopada 1999 r.
Maks. opłata manipulacyjna 1% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 2% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniKorona Obligacje
13.06.2017
(216.26 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniKorona Obligacje
21.07.2017
(56.01 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
13.07.2017
(4.89 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniKorona Obligacje 31.12.2016
18.04.2017
(895.10 KB)