UniKorona Zrównoważony

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz zrównoważonyRyzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 3 lata
Min. wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku
lokat w akcje i obligacje. Udział akcji nie może być niższy niż 20% i wyższy
niż 80% wartości aktywów. Lokaty subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.
Profil inwestora Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
  • chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji i obligacji,
  • chcą korzystać ze wzrostu cen aktywów wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i obligacje,
  • potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3–letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują umiarkowanego ryzyka inwestycji,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark 50% WIG, 50% Bloomberg BPOL15.
Zarządzający Tomasz Matras, Dariusz Lasek
Data dostosowania struktury portfela 1 września 1995 r.
Maks. opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniKorona Zrównoważony
18.07.2017
(206.20 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniKorona Zrównoważony
12.05.2017
(59.16 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
13.07.2017
(4.89 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniKorona Zrównoważony 31.12.2016
18.04.2017
(1009.71 KB)