UniObligacje Aktywny

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz dłużnyRyzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Min. wpłata dla osób prawnych: pierwsza wpłata: 1 000 PLN, kolejne: 100 PLN
dla osób fizycznych - pierwsza wpłata: równowartość w PLN 40 000 EUR,
kolejne: 100 PLN
Polityka inwestycyjna UniObligacje Aktywny to subfundusz dłużny, którego aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.
Profil inwestora Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
  • chcą uczestniczyć w zyskach rozwijających się rynków dłużnych papierów wartościowych z regionu Europy Środkowowschodniej,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym portfelem papierów dłużnych,
  • chcą korzystać za pośrednictwem funduszu z rozbudowanego systemu zarządzania wykorzystującego szerokie instrumentarium inwestycyjne,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark Brak
Zarządzający Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela 1 maja 2011 r.
Maks. opłata manipulacyjna 3% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie maks. 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Opłata zmienna za zarządzanie 20% wyniku netto ponad stopę referencyjną. Stopa referencyjna - 1.5 x średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu organizowanego przez Ministerstwo Finansów w poprzednim roku kalendarzowym (jeżeli w 4 kwartale poprzedzającego roku kalendarzowego nie organizowano przetargu, opłata zmienna za zarządzanie wynosi 20% wyniku netto ponad 1,5 x stawkę WIBID 1-roczny)
Numer rachunku bankowego PL 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniObligacje Aktywny
13.06.2017
(166.30 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniObligacje Aktywny
11.07.2017
(38.96 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniObligacje Aktywny
13.07.2017
(125.47 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniObligacje Aktywny 31.12.2016
18.04.2017
(706.08 KB)