UniObligacje Aktywny

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz dłużnyRyzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Min. wpłata dla osób prawnych: pierwsza wpłata: 1 000 PLN, kolejne: 100 PLN
dla osób fizycznych - pierwsza wpłata: równowartość w PLN 40 000 EUR,
kolejne: 100 PLN
Polityka inwestycyjna UniObligacje Aktywny to subfundusz dłużny, którego aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.
Profil inwestora Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
  • chcą uczestniczyć w zyskach rozwijających się rynków dłużnych papierów wartościowych z regionu Europy Środkowowschodniej,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym portfelem papierów dłużnych,
  • chcą korzystać za pośrednictwem funduszu z rozbudowanego systemu zarządzania wykorzystującego szerokie instrumentarium inwestycyjne,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark Brak
Zarządzający Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela 1 maja 2011 r.
Maks. opłata manipulacyjna 3% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie maks. 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego PL 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniObligacje Aktywny
22.05.2017
(145.70 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniObligacje Aktywny
12.05.2017
(52.25 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniObligacje Aktywny
02.12.2016
(93.08 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
05.05.2017
(4.84 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniObligacje Aktywny 31.12.2016
18.04.2017
(706.08 KB)