UniObligacje: Nowa Europa

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz obligacjiRyzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Min. wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, oraz inne papiery dłużne, nie wspominane powyżej. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30%. Uniwersum geograficzne subfunduszu to: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr, Kazachstan, Malta, Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania.
Lokaty subfunduszu w papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.
Profil inwestora Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
  • chcą uczestniczyć w dochodzie z obligacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
  • chcą uczestniczyć we wzroście wartości lokat i dochodzie odsetkowym papierów dłużnych emitentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny,
  • chcą redukować ryzyko poprzez dywersyfikację geograficzną,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują umiarkowanego ryzyka inwestycji,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark Merrill Lynch Poland, Hungary, Czech, Turkey, Slovakia Government Index (w zł)
Zarządzający Andrzej Czarnecki
Data dostosowania struktury portfela 1 listopada 2007 r.
Maks. opłata manipulacyjna 2% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 2% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniObligacje: Nowa Europa
13.06.2017
(233.56 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniObligacje: Nowa Europa
12.05.2017
(55.96 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
13.07.2017
(4.89 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniObligacje: Nowa Europa 31.12.2016
18.04.2017
(875.31 KB)