UniObligacje Zamienne

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz obligacji zamiennych (w likwidacji)

Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny Min. 4 lata
Min. wpłata 1000 PLN
Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez aktywne inwestowanie do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniInstitutional Convertibles Protect zarządzanego przez Union Investment Luxembourg S.A. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych funduszu UniInstitutional Convertibles Protect.
Profil inwestora Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
  • poszukują alternatywy zarówno dla instrumentów dłużnych jak i dla akcyjnych, a jednocześnie chcą wykorzystać potencjał wzrostu wartości obu tych klas aktywów
  • interesują się innymi klasami aktywów oraz rynkami zagranicznymi
  • chcą silnie zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny pod względem geograficznym
  • mają min. 4-letni horyzont inwestycyjny
Benchmark Brak
Zarządzający

Marek Straszak

Data dostosowania struktury portfela 31 stycznia 2015 r.
Maks. opłata manipulacyjna 3% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego

76 1880 0009 0000 0013 0099 0000

Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniObligacje Zamienne
13.01.2017
(86.60 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniObligacje Zamienne
02.12.2016
(38.79 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniObligacje Zamienne
02.12.2016
(93.33 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
01.01.2017
(4.88 MB)
pdf  Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniObligacje Zamienne SFIO 30.06.2016
31.08.2016
(472.50 KB)