UniStabilny Wzrost

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz stabilnego wzrostuRyzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 3 lata
Min. wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym, jak i zmiennym. Udział tych instrumentów w portfelu to minimum 60%, akcje to nie więcej niż 40% portfela. Decyzje o składzie portfela podejmowane są przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej.
Lokaty subfunduszu w powyższe instrumenty są dokonywane na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Przy ustalaniu proporcji udziału części akcyjnej i dłużnej pod uwagę brane są czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego.
Profil inwestora Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
  • chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji, a jednocześnie ograniczyć zaangażowanie w akcje inwestycją w papiery dłużne,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,
  • chcą mieć korzyści ze wzrostu polskiej gospodarki,
  • potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują umiarkowanego ryzyka inwestycji,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark 70% Bloomberg BPOL15, 30% WIG.
Zarządzający Krzysztof Izdebski, Robert Burdach
Data dostosowania struktury portfela 1 listopada 2007 r.
Maks. opłata manipulacyjna 3% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 94 1880 0009 0000 0013 0053 3000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniStabilny Wzrost
13.06.2017
(253.13 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniStabilny Wzrost
12.05.2017
(55.54 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
13.07.2017
(4.89 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniStabilny Wzrost 31.12.2016
18.04.2017
(988.80 KB)