UniStrategie Dynamiczny

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz funduszy

Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny Min. 6 lat
Min. wpłata 1000 PLN
Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez aktywne inwestowanie do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniStrategie: Dynamisch zarządzanego przez Union Investment Privatfonds GmbH. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych funduszu UniStrategie: Dynamisch.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu UniStrategie: Dynamisch, inwestującego w globalne fundusze akcji i obligacji
  • mają co najmniej 6-letni horyzont inwestycyjny
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne
Benchmark Brak
Zarządzający

Marek Straszak

Data dostosowania struktury portfela 31 stycznia 2015 r.
Maks. opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego

47 1880 0009 0000 0013 0098 8000

Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniStrategie Dynamiczny
22.05.2017
(144.69 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniStrategie Dynamiczny
12.05.2017
(54.31 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniStrategie Dynamiczny
02.12.2016
(93.27 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
05.05.2017
(4.84 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniStrategie Dynamiczny 31.12.2016
18.04.2017
(756.39 KB)