UniWIBID Plus

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz polskich dłużnych instrumentów korporacyjnych
Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny Min. 1 rok
Min. wpłata dla osób prawnych - pierwsza wpłata: 100 000 PLN, kolejne: 10 000 PLN
dla osób fizycznych - pierwsza wpłata: równowartość 40 000 euro,
kolejne: 10 000 PLN
Polityka inwestycyjna

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych. Środki jego uczestników są lokowane w polskie dłużne instrumenty korporacyjne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% aktywów subfunduszu.

Inwestycje subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
  • chcą mieć łatwy dostęp do polskiego rynku pieniężnego,
  • mają co najmniej 1– roczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują umiarkowanego ryzyka inwestycji.
Benchmark 1-m WIBID pomniejszony o stopę rezerwy obowiązkowej NBP
Zarządzający Marek Warmuz
Data dostosowania struktury portfela 1 lipca 2003 r.
Maks. opłata manipulacyjna 0%
Całkowite opłaty obciążające aktywa łącznie z opłatą za zarządzanie 1% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Opłata zmienna za zarządzanie 15% wyniku netto ponad stopę referencyjną, stanowiącą WIBID 1-miesięczny pomniejszony o stopę rezerwy obowiązkowej NBP
Numer rachunku bankowego 53 1880 0009 0000 0013 0017 6002
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniWIBID Plus
13.06.2017
(176.34 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniWIBID Plus
12.05.2017
(56.99 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniWIBID Plus
13.07.2017
(125.61 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniWIBID Plus 31.12.2016
18.04.2017
(783.37 KB)