Nota prawna

UniFundusze FIO & SFIO

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zmianami).

Union Investment TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, niedokładności lub braki w informacji zamieszczonej na niniejszej stronie. W przypadku wykrycia takich usterek, Union Investment TFI S.A. dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego skorygowania informacji.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A.

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Subfundusz UniEURIBOR jest denominowany w euro. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w euro. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż euro, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Subfundusz UniDolar Pieniężny jest denominowany w dolarach amerykańskich. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w dolarach amerykańskich. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż dolar amerykański, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniBessa, UniObligacje Aktywny, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURIBOR, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAkcje: Daleki Wschód, UniDynamiczna Alokacja Aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniLokata także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.

UniSystem FIZ

Niniejszy materiał został sporządzony przez Union Investment TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.

Prezentowane dane są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu ani Subfunduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu, z uwagi na możliwość ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych lub zapłaty podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz.

Niniejszy materiał wyraża wiedzę oraz poglądy jego autora, według stanu wiedzy na dzień sporządzenia. Union Investment TFI S.A. dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności, szczególnie w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy ich sporządzaniu okazały się niedokładne i niekompletne lub nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Wszelkie dane zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. Materiał ten nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. – Kodeks cywilny.

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) ani subfundusz UniSystem 1 („Subfundusz”), wydzielony w ramach Funduszu, nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka inwestycji w subfundusz UniSystem 1 wydzielony w Funduszu, znajdują się w Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E i F („Certyfikaty”) związanych z Subfunduszem („Prospekt Emisyjny”), opublikowanym na stronach internetowych: Union Investment TFI S.A - www.union-investment.pl, Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie (Oferujący): www.bmbgz.pl oraz podmiotów biorących udział w ich subskrypcji. Przed złożeniem zapisu na Certyfikaty, Inwestor powinien zapoznać się z Prospektem Emisyjnym, zawierającym szczegółowe informacje na temat oferty publicznej Certyfikatów, objętych Prospektem, dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym, polityki inwestycyjnej Subfunduszu i opłat - w szczególności opłat manipulacyjnych pobieranych przy zapisach na Certyfikaty, objęte Prospektem Emisyjnym, informacje o podatkach od dochodów związanych z posiadaniem i obrotem Certyfikatami Inwestycyjnymi Subfunduszu. Oferta publiczna Certyfikatów jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt Emisyjny ani Certyfikaty nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy o prospekcie lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Fundusz udostępnia Inwestorom aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszu m.in. przez publikacje na stronie internetowej www.union-investment.pl

Wartość aktywów netto Subfunduszu może się cechować wysoką zmiennością.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji w nim zawartych wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Union Investment TFI S.A.

UniObligacje FIZ

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A.

Niniejszy materiał został sporządzony przez Union Investment TFI S.A. z siedzibą w Warszawie i wyraża wiedzę oraz poglądy jego autora, według stanu wiedzy na dzień sporządzenia. Union Investment TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności, szczególnie w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy ich sporządzaniu, okazały się niedokładne i niekompletne lub nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Wszelkie dane zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. Materiał ten nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestycjami w Fundusz, znajdują się w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu danej serii („Warunki Emisji”), które zostaną przekazane osobom, do których Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. skieruje propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
Przed podjęciem decyzji o złożeniu zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestor powinien zapoznać się z Warunkami Emisji zawierającymi szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej Funduszu i pobieranych opłat, w szczególności opłat manipulacyjnych pobieranych przy zapisach na oferowane certyfikaty inwestycyjne Funduszu, objęte propozycją nabycia, a także informacje na temat podatków od dochodów związanych z posiadaniem i obrotem certyfikatami inwestycyjnymi Funduszu.
Fundusz udostępnia Inwestorom aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszu m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych www.union-investment.pl.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji w nim zawartych wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Union Investment TFI S.A.

Prezentowane dane są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi się liczyć z ryzykiem utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Należy mieć na względzie, iż wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu, z uwagi na możliwość ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych lub zapłaty podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz.

UniObligacje High Yield FIZ

Niniejszy materiał został sporządzony przez Union Investment TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Niniejszy materiał wyraża wiedzę oraz poglądy jego autora, według stanu wiedzy na dzień sporządzenia. Wszelkie dane zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. Materiał ten nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

UniObligacje High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestycjami w Fundusz, znajdują się w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu danej serii („Warunki Emisji”), które zostaną przekazane osobom, do których Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. skieruje propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Przed podjęciem decyzji o złożeniu zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestor powinien zapoznać się z Warunkami Emisji zawierającymi szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej Funduszu i pobieranych opłat, w szczególności opłat manipulacyjnych pobieranych przy zapisach na oferowane certyfikaty inwestycyjne Funduszu, objęte propozycją nabycia, a także informacje na temat podatków od dochodów związanych z posiadaniem i obrotem certyfikatami inwestycyjnymi Funduszu.

Fundusz udostępnia Inwestorom aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszu m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych www.union-investment.pl. Powielanie bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji w nim zawartych wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Union Investment TFI S.A.

Prezentowane dane są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi się liczyć z ryzykiem utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Należy mieć na względzie, iż wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu, z uwagi na możliwość ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych lub zapłaty podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz.

Asset Management

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczonej przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje te nie stanowią oferty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych).

Polityka prywatności
 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.07.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 97.133.883) jest: Union Investment TFI S. A. z siedzibą przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa, tel (22) 449 04 77, e-mail: tfi@union-investment.pl.

 2. Przez ile czasu będą przechowywane moje dane?

  Twoje dane będą przechowywane w naszych bazach przez okres do 10 lat.

 3. Jak Union Investment wykorzystuje ciasteczka („cookies”)?
  1. Union Investment udostępniając treści w ramach niniejszego serwisu ("Serwis") stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”   (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

  Union Investment TFI S.A. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 5. Jak mogę skontaktować się z administratorem danych?

  Podajesz nam dane dobrowolne, a my wykorzystujemy je zgodnie z Twoją wolą oraz zgodnie z celem ich przekazania. W każdej sytuacji, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz je skorygować lub usunąć - wystarczy przesłać nam mail z Twoją prośbą na adres tfi@union-investment.pl, zatytułowany „Moje dane osobowe”.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – podmiot uprawniony

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823) w zw. z rozdziałem 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 892) Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że podmiotem uprawnionym prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w przypadku Towarzystwa jest Rzecznik Finansowy. Biuro Rzecznika Finansowego znajduje się przy al. Jerozolimskich 87 w Warszawie (02-001 Warszawa). Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: https://rf.gov.pl/.
Towarzystwo jest zobowiązane wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym przez Rzecznika Finansowego.

Towarzystwo podaje ponadto link do platformy, za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Quiz

Quiz "Bezpieczny spacer czy ryzykownie do góry?"


Quiz „Bezpieczny spacer czy ryzykownie do góry?” jest jedynie materiałem marketingowym. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Union Investment TFI S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Union Investment TFI S.A. przy podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej sprawdzi jej odpowiedniość dla klienta zgodnie z wymogami prawa.